nếu không muốn rước họa vào thân thì không được làm các điều sau